Tag : #YouCut

รายได้ระหว่างเรียน

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนจำหน่ายขนมดอกจอกหลากสี

clips55
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนจำหน่ายขนมดอกจอกหลากสี     มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน...