Tag : ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

รายได้ระหว่างเรียน

ปลูกเมล่อนสร้างรายได้ระหว่างเรียนตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

clips55
ปลูกเมล่อนสร้างรายได้ระหว่างเรียนตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำสวนเมล่อนในโรงเรียนเป็นต้นแบบสู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเด็กระหว่างเรียนต่อเนื่อง...